૬ રોકાણ શરૂ કરવાની અને વધારવાની યોજનાઓ

tips on how to start and increase investment

પૈસાનું રોકાણ કરવાની અલગ અલગ રીતો હોય છે. જેમકે,પી.પી.એફ(PPF),મ્યુચ્યુઅલ ફંડ (Mutual fund),રીકરીંગ ડીપોઝીટ(Recurring Deposit) વગેરે. તો આપણે પૈસાનું રોકાણ કરવાની અલગ અલગ રીતો વિષે જાણીશું. તો ચાલો રોકાણની એક પછી એક રીતો જાણવાનું શરૂઆત કરીએ. રોકાણ કરવાની યોજનાઓ: રોકાણ કેવી રીતે શરૂ કરવું અને વધારવું તેની યોજનાઓ: ૧. વહેલાં રોકાણ શરૂ કરો  આપણે કમાતા હોઈએ …

૬ રોકાણ શરૂ કરવાની અને વધારવાની યોજનાઓ Read More »